Napravljen pregled zakona u RH koji uređuju oglašavanje, tržišno komuniciranje i marketing

Sažeti pregled aktualnih zakona RH koji se odnose na oglašavanje, tržišno komuniciranje i marketing izradili su Kamilo Antolović i Mario Fraculj.

U prosincu 2018. godine Mario Fraculj, član uprave i predsjednik Odbora za samoregulaciju i regulaciju HURA-e, te Kamilo Antolović izradili su pregled zakona u RH koji uređuju oglašavanje, tržišno komuniciranje i marketing. Pregled je podijeljen na područje ekonomije i područje politike te na jednom mjestu okuplja 103 zakona povezanih sa strukom.

Iako su oni podložni čestim i brojnim promjenama, ova je sistematizacija izrađena na temelju trenutno važećih zakona te je aktualna i korisna svima koji se bave oglašavanjem, tržišnim komuniciranjem i marketingom. Pregled zakona možete pogledati u nastavku, a na svoje računalo možete ga spremiti pomoću poveznice.

PREGLED ZAKONA U REPUBLICI HRVATSKOJ KOJI UREĐUJU OGLAŠAVANJE, TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE I MARKETING

EKONOMIJA I OSTALO:

 1. KAZNENI ZAKON (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17)
 2. ZAKON O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA (NN 21/18)
 3. ZAKON O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA (NN 61/18)
 4. ZAKON O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA (NN 61/18)
 5. ZAKON O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18)
 6. ZAKON O BIOCIDNIM PRIPRAVCIMA (NN 63/07, 35/08, 56/10, 39/13)
 7. ZAKON O CESTAMA (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
 8. ZAKON O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA (NN 152/08, 88/10, 110/15, 121/16)
 9. ZAKON O DENTALNOJ MEDICINI (NN 121/03, 117/08, 120/09)
 10. ZAKON O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE (NN 64/18)
 11. ZAKON O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA (NN 19/14, 29/18)
 12. ZAKON O DRŽAVNOJ POTPORI U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I ŠUMARSTVU (NN 87/02, 117/03, 82/04, 12/05, 85/06, 141/06, 134/07, 85/08)
 13. ZAKON O DUHANU (NN 69/99, 14/14)
 14. ZAKON O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI I OZNAČAVANJU EKOLOŠKIH PROIZVODA (Uredba EU 834/07) (ex NN br. 139/10)
 15. ZAKON O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
 16. ZAKON O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA (NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13)
 17. ZAKON O ELEKTRONIČKOJ TRGOVINI (NN 173/03, 67/09, 130/11, 30/14)
 18. ZAKON O HNB (NN 75/08, NN 54/13)
 19. ZAKON O HRANI (NN 81/13, 14/14, 30/15)
 20. ZAKON O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNOJ KOMORI (NN 61/18)
 21. ZAKON O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI (NN 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17, 94/18)
 22. ZAKON O HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU (NN 71/10)
 23. ZAKON O IGRAMA NA SREĆU (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14)
 24. ZAKON O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU (NN 173/03, 54/04, 76/07, 30/09, 49/11, 46/18)
 25. ZAKON O INFORMIRANJU POTROŠAČA O HRANI (NN 56/13, 14/14, 56/16)
 26. ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)
 27. ZAKON O JAVNOM PRIOPĆAVANJU (NN br. 69/03)
 28. ZAKON O KEMIKALIJAMA (NN 18/13)
 29. ZAKON O KREDITNIM INSTITUCIJAMA (NN 159/13, NN 19/15, NN 102/15, 15/18)
 30. ZAKON O KRVI I KRVNIM PRIPRAVCIMA (NN 79/06, 124/11)
 31. ZAKON O LIJEČNIŠTVU (NN br. 121/03, 117/08)
 32. ZAKON O LIJEKOVIMA (NN 76/13, 90/14, 100/18)
 33. ZAKON O LOVSTVU (NN 99/18)
 34. ZAKON O LJEKARNIŠTVU (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08)
 35. ZAKON O MEDICINSKIM PROIZVODIMA (NN br. 76/13)
 36. ZAKON O MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI (NN 121/03, NN 117/08)
 37. ZAKON O MEDICINSKOJ POMOGNUTOJ OPLODNJI (NN 86/12)
 38. ZAKON O MEDIJIMA (NN 59/04, 84/11, 81/13)
 39. ZAKON O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA (NN 22/14, 29/18)
 40. ZAKON O NEDOPUŠTENOM OGLAŠAVANJU (NN br. 43/09)
 41. ZAKON O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA (NN 19/14, NN 93/15, NN 64/18
 42. ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
 43. ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)
 44. ZAKON O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA (NN 14/14)
 45. ZAKON O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM (NN 94/13, 73/17)
 46. ZAKON O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA (NN 45/17)
 47. ZAKON O OSIGURANJU (NN 30/15)
 48. ZAKON O OSNIVANJU HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO (NN 25/09, NN 124/10, NN 39/13)
 49. ZAKON O OTOCIMA (NN 34/99, 149/99, 32/02, 33/06
 50. ZAKON O OTROVIMA (NN 27/99, 37/99-uredba i 55/99)
 51. ZAKON O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM (NN 44/16)
 52. ZAKON O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA (NN br. 173/03, 186/03, 76/07 i 49/11, 46/18)
 53. ZAKON O PATENTU (NN 173/03, 87/05, 76/07, 30/09, 128/10, 49/11, 76/13, 46/18)
 54. ZAKON O POGREBNIČKOJ DJELATNOSTI (NN 36/15)
 55. ZAKON O POLICIJI (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16)
 56. ZAKON O POLJOPRIVREDI (NN 30/15)
 57. ZAKON O POREZU NA DOBIT (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13143/14, 50/16, 115/16)
 58. ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16)
 59. ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA (NN 107/07, 144/12, 14/14)
 60. ZAKON O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA (NN 29/02, NN 63/07, NN 53/12, NN 56/13, NN 121/16)
 61. ZAKON O POTICANJU ULAGANJA (NN 102/15, NN 25/18)
 62. ZAKON O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU (NN 75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 09/15, 78/15, 102/15, 52/16)
 63. ZAKON O PREDMETIMA OPĆE UPORABE (NN 39/13, 47/14)
 64. ZAKON O PREHRAMBENIM I ZDRAVSTVENIM TVRDNJAMA TE HRANI OBOGAĆENOJ NUTRIJENTIMA (NN 39/13)
 65. ZAKON O PRESAĐIVANJA LJUDSKIH ORGANA U SVRHU LIJEČENJA (NN 144/12)
 66. ZAKON O PROVEDBI CARINSKIH PROPISA EUROPSKE UNIJE (NN 54/13)
 67. ZAKON O PROVEDBI CARINSKOG ZAKONODAVSTVA EUROPSKE UNIJE (NN 40/16)
 68. ZAKON O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA (NN 42/18)
 69. ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 528/2012 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA U VEZI SA STAVLJANJEM NA RASPOLAGANJE NA TRŽIŠTU I UPORABI BIOCIDNIH PROIZVODA (NN 39/13, 47/14)
 70. ZAKON O PROVEDBI UREDBE EU O HRANI ZA DOJENČAD I MALU DJECU, HRANI ZA POSEBNE MEDICINSKE POTREBE I ZAMJENI ZA CJELODNEVNU PREHRANU PRI REDUKCIJSKOJ DIJETI (NN 69/179)
 71. ZAKON O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU (NN 130/17)
 72. ZAKON O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA (NN 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13)
 73. ZAKON O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU (NN 101/17)
 74. ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)
 75. ZAKON O TRGOVINI (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14)
 76. ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA (NN 65/18)
 77. ZAKON O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA (NN br. 84/02)
 78. ZAKON O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA (NN 152/08)
 79. ZAKON O UDŽBENICIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU (NN 27/10, 57/11, 101/13)
 80. ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI ( NN 85/15, 121/16, 99/18)
 81. ZAKON O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA (NN 64/00, 160/04, 62/08, 30/0, 49/11)
 82. ZAKON O UREDU ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA (NN 76/09, NN 116/10, NN 145710, NN 57/11, NN 136/12, NN 148/13, NN 70/17)
 83. ZAKON O USLUGAMA (NN 80/11)
 84. ZAKON O VINU (NN 96/03, 25/09, 22/11, 55/11, 82/13, 14/14)
 85. ZAKON O VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA (NN 84/08, NN 56/13, NN 94/13, NN 15/15)
 86. ZAKON O ZABRANI I SPRJEČAVANJU OBAVLJANJA NEREGISTRIRANE DJELATNOSTI (NN br. 61/11)
 87. ZAKON O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM (NN 117/17)
 88. ZAKON O ZAJEDNIČKOJ ORGANIZACIJI TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I POSEBNIM MJERAMA I PRAVILIMA VEZANIM ZA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA (NN 82/13, NN 14/14, NN 30/15)
 89. ZAKON O ZASTUPANJU U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA (NN 49/11)
 90. ZAKON O ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA IZVORNOSTI ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I ZAJAMČENO TRADICIONALNIM SPECIJALITETIMA
 91. ZAKON O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18)
 92. ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA (NN 41/14, 110/15)
 93. ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE (NN 80/13, 15/18)
 94. ZAKON O ZAŠTITI ZNAKA I NAZIVA CRVENI KRIŽ (NN 75/93)
 95. ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (NN 100/18)
 96. ZAKON O ŽIGU (NN 173/03, 54/05, 76/07, 30/09, 49/11, 46/18)

POLITIKA I OSTALO:

 1. ZAKON O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (NN br. 44/05 i 44/06)
 2. ZAKON O IZBORIMA OPĆINSKIH NAČELNIKA, ŽUPANA I GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA (NN br. 109/07, 150/11)
 3. ZAKON O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE (NN br. 22/92, 42/92, 71/97, 69/04 – odluke USHR, 99/04 – ispravak odluke USHR i 44/06)
 4. ZAKON O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE (NN br. 105/04)
 5. ZAKON O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR (NN br. 69/03, 44/06 i 19/07 i 145/10) (NN br. 120/11)
 6. ZAKON O GRBU, ZASTAVI I HIMNO REPUBLIKE HRVATSKE TE ZASTAVI I LENTI PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE (NN br. 55/90, 26/93 i 29/94)
 7. ZAKON O IZBORU ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE (NN 92/10, NN 23/13, NN 143/13